Felvételt nyert hallgatóknak tájékoztató

Tisztelt felvételt nyert Hallgató!

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és örömmel köszöntjük leendő hallgatóink között!

Az alábbi tájékoztató levelünkkel szeretnénk felhívni figyelmét a tanulmányai során Önt érintő legfontosabb szabályok betartására, valamint a beiratkozással kapcsolatos teendőkre.

A DE összes szabályzata megtalálható és letölthető a https://www.unideb.hu/hu/szabalyzatok honlapon.

A DE TTK honlapon http://ttk.unideb.hu/ minden aktuális információ elérhető, mely tanulmányai során segítségére lehet.

Beiratkozás

A beiratkozáshoz szíveskedjen magával hozni: a felvételről szóló értesítést,személyi igazolványát,eredeti érettségi bizonyítványát (főiskolai/egyetemi oklevelét), nyelvvizsga-bizonyítványát,TAJ és adószámát/azonosítóját igazoló okmányt,bankszámlaszámát,sötétkék színű tollat.

Az alábbi dokumentumokról fénymásolatot kérünk 1 példányban: érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány, főiskolai/egyetemi oklevél.

Természettudományi és Technológiai KarKémiai épület – Nappali tagozat 2017. 08. 29. (kedd) 9.30 és 13.00 óra

Szakmai tájékoztató szakonként 9.30 és 13.00 óra, beiratkozás 10.15 és 13.45 óra:

Csoport

Képzés

Óra:

Terem:

1. csoport

Fizika BSc, Villamosmérnöki BSc, Anyagtudomány MSc, Fizikus MSc

9.30 / 10.15 óra

Kémiai épület, fsz. K/1 terem

2. csoport

Földrajz BSc, Földtudományi BSc, Geográfus MSc

13.00 / 13.45óra

Kémiai épület, fsz. K/1 terem

3. csoport

Kémia BSc, Vegyészmérnöki BSc, Vegyész MSc Vegyészmérnök MSc

9.30 / 10.15 óra

Kémiai épület, fsz. K/2 terem

4. csoport

Biológia BSc, Biológus MSc, Hidrobiológus MSc, Környezettudomány MSc

13.00 / 13.45óra

Kémiai épület, fsz. K/2 terem

5. csoport

Matematika BSc, Alkalmazott matematikus MSc, Matematikus MSc, osztatlan tanárképzés, mester tanárképzés

9.30 / 10.15 óra

Kémiai épület, fsz. K/3 terem

6. csoport

Biomérnöki BSc, Biotechnológia MSc

13.00 / 13.45óra

Kémiai épület, fsz. K/3 terem

Az egyes tantárgyak követelményeit az oktatók az első foglalkozáson ismertetik.

A várhatóan egy órás beiratkozást követően kerül sor a DEKA kártyák kiosztására a Kémiai épület földszintjén, melyről bővebb felvilágosítást a beiratkozáson kap.

Természettudományi és Technológiai KarKémiai épület  Levelező tagozat 2017. 09. 01. (péntek) 9.30 óra

Alapképzés, Mesterképzés, Részismeret, Szakirányú továbbképzés  – Levelező tagozat

Óra:

Terem:

Minden képzésen a szakmai tájékoztatóról a helyszínen kapnak felvilágosítást

9.30 óra

Minden képzésnek beiratkozás

10.15 óra

Kémiai Épület, fszt. K/2 terem, Debrecen, Egyetem tér 1.

Szakmai tájékoztató: A szakmai tájékoztatón a szakfelelős tanárok és az érintett Intézet képviselője, Oktatási felelőse adnak felvilágosítást a tanulmányok elkezdésével, a konzultációkról, választandó/választható órákkal kapcsolatban. Az egyes tantárgyak követelményeit az oktatók az első foglalkozáson ismertetik.

Tájékoztatjuk, hogy a felvételit követően a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre.

TVSZ 3.§ (2) „A tanulmányaikat első évfolyamon 2013 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében – majd ezt követően felmenő rendszerben –az állami ösztöndíjas és állami részösztöndíjas hallgató nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról, az önköltséges képzésben részt vevő hallgatóval hallgatói képzési szerződést kell kötni.”

TVSZ 3.§ (3)Az egyetemre történő felvételt követő félév elején a hallgató köteles beiratkozni az illetékes karra, mivel a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek csak a beiratkozott hallgatót illetik meg. Aki nem iratkozik be, elveszti jogosultságát a képzésben. A beiratkozást követően, mint az egyetem hallgatója kérheti a szabályoknak megfelelően hallgatói jogviszonya szüneteltetését (passzív félévet).”

A hallgató beiratkozási, bejelentési kötelezettsége és tantárgyfelvétele:

TVSZ 5. §(1) „A hallgató tanulmányai megkezdése előtt köteles személyesen beiratkozni. A beiratkozás a tanulmányok megkezdésekor írásban történik és személyesen. A beiratkozási időszak megkezdése előtt az Egyetemi Tanulmányi Információs Központ (továbbiakban: ETIK) és a Hallgatói Adminisztrációs Központ (továbbiakban: HAK) regisztrálja a tanulmányi rendszerben a felvett hallgatók adatait. Beiratkozáskor és hallgatói jogviszonya fennállása alatt a hallgató köteles a tanulmányi osztály vagy a HAK által megadott határidőn belül közölni azokat az adatait, amelyeket a Nftv. a felsőoktatási intézmény számára kötelezően kezelendő adatként előír. Az adatok ellenőrzése céljából az adatok igazolására szolgáló eredeti okmányokat a hallgató köteles bemutatni. Az elektronikus tanulmányi rendszerből (továbbiakban: tanulmányi rendszer) kinyomtatott beiratkozási lapon a hallgató kérheti az adatok pontosítását, és aláírá- sával igazolja az adatok helyességét. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség.”

(3) „A hallgató minden félévben legkésőbb a szorgalmi időszak 2. hetének végéig köteles magát (minden általa végzett szak vonatkozásában) a tanulmányi rendszeren keresztül a következő aktív félévre regisztrálni vagy passzív félévet bejelenteni, és a félévben teljesítendő tárgyaira a tanulmányi rendszerben és a szabályzat mellékletében előírt más módon bejelentkezni. A félévre történő regisztráció és a tantárgyak felvétele a szorgalmi időszak második hetének végéig szabadon módosítható. A hallgató minden félév regisztrációs időszakában köteles ellenőrizni a tanulmányi rendszerben meglévő személyi adatainak, így különösen adóazonosító jelének, társadalombiztosítási azonosítójának, állandó lakcímének, korábban megadott bankszámlaszámának és szabványos formátumú igazolványképének meglétét és helyességét.”

(9) „A hallgató az aktív félévre történő regisztrációt a szorgalmi időszak első négy hetében, de legkésőbb őszi félév esetén október 14-ig, illetve tavaszi félév esetén március 14-ig visszavonhatja, és passzív félévet kérhet.”

Itt hívjuk fel a figyelmét arra, ha rög­tön élni kíván az évhalasztás lehetőségével, a beiratkozást követően a Neptunon keresztül átállíthatja aktív félévét passzívra. A következő félévi regisztrációs időszakban már a hallgató köteles aktív vagy passzív félévre regisztrálni.

A halasztás időtartama összefüggően nem haladhatja meg a két félévet. Mesterképzésben (MSc képzésben) részt vevő hallgatók esetében a passzív félévek időtartama összesen nem haladhatja meg a képzési idő felét.

FONTOS!

Az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül a hallgatónak tanulmányaival kapcsolatban küldött személyes üzenethivatalos írásbeli felszólításnak minősül.

Az intézménnyel jogviszonyban álló hallgató a jogviszony ideje alatt köteles az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül érkező hivatalos írásbeli értesítéseket figyelemmel kísérni, és az értesítés tartalmának megfelelően eljárni.

Tanulmányi teljesítések

TVSZ 3.§ (12/a)A tanulmányait a 2016/2017. tanév első félévében megkezdő – majd ezt követően felmenő rendszerben – állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a tanév végén önköltséges képzésre kell átsorolni, ha az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg a két félév átlagában a tizennyolc kreditet és nem érte el a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tanulmányi átlagot (természettudomány 2,25; műszaki (vegyészmérnök, villamosmérnök, biomérnök) 2,25; Pedagógusképzés (osztatlan tanári szakok, mester tanári szakok) 2,5).

Levelező Konzultáció

Az első konzultáció időpontjáról a beiratkozás alkalmával a szakfelelősök tájékoztatják a hallgatókat, a továbbiakban csak elektronikusan értesítik az Intézetek a hallgatókat. A konzultációs időpontok folyamatos feltöltés alatt állnak, melyek megtekinthetőek lesznek a Kar honlapján http://ttk.unideb.hu - Hallgatóknak, Levelező képzés, konzultáció, illetve az Intézetek saját honlapcímein, kérjük, kísérje figyelemmel!

Nyelvi követelmények

TVSZ 9. §(1) „Az oklevél kiadásának feltétele az egységes, osztatlan, a főiskolai és egyetemi szintű alapképzési, az alapképzési (BA, BSc) és mesterképzési (MA, MSc) szakok, szakirányú továbbképzési szakok, felsőoktatási szakképzések képesítési követelményeiről, képzési és kimeneti követelményeiről (a továbbiakban: követelmények) szóló kormányrendeletekben, illetve miniszteri rendeletekben előírt államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga követelmény teljesítése és az azt igazoló okirat bemutatása..”

A szakma által megfogalmazott konkrét nyelvi követelmény megtalálható a Kar honlapján http://ttk.unideb.hu/ – Hallgatóknak - Szakok követelményei menüpont alatt.

2010. szeptembertől, a különböző nyelvvizsgahelyeken teljesített nyelvvizsgák esetén, csak az egyesített nyelvvizsga bizonyítvány fogadható el „C” típusú nyelvvizsga igazolásaként!  

Más-más intézményben megszerzett részvizsga-bizonyítványok egyesítése (hatósági bizonyítvány kiállítása) kérelmezhető az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál (1122 Budapest, Maros u. 19-21. Telefon: 06-1-374-2132, 06-1-374-2133, E-mail: info.nyak@oh.gov.hu, http://www.nyak.hu/).

Tűz- és munkavédelem követelmény

Minden képzésen, nappali és levelező tagozaton is kötelező a Tűz- és munkavédelem tárgy teljesítése. A „Munkavedelem” tantárgy felvétele a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehetséges minden félév tárgyfelvételi időszakában. Az oktatás a 2015-ös tanévtől kezdődően az egyetemen távoktatás formájában történik. Felhívom szíves figyelmét, hogy a regisztrációval kapcsolatos tudnivalók és az oktatás anyaga a http://munkavedelem.unideb.hu/1_eves.htm internetes oldalon találhatók meg. A részvétel igazolását és a neptun elektronikus tanulmányi rendszerben a teljesítés rögzítését a Tűzvédelmi és Munkabiztonsági Önálló Osztály végzi (Bene Gábor ügyintéző bene.gabor@fin.unideb.hu).

 

Képzési követelmények

A képzési követelmények a Kar honlapján http://ttk.unideb.hu/ érhetőek el – Hallgatóknak - Szakok követelményei menüpont alatt. Kérjük, figyelmesen olvassa át.

Fogyatékkal élőknek

A Debreceni Egyetemen több olyan lehetőség van, ami a fogyatékkal élők számára megkönnyítheti az egyetemi életet.

Bővebb információk a Kar honlapján http://ttk.unideb.hu/– Hallgatóknak – Fogyatékkal élőknek menüpont alatt érhetőek el.

TTK Tanulmányi Osztály - Kapcsolat: http://ttk.unideb.hu

Kémiai Épület 1. emelet A/101-104. irodák

dettkto@science.unideb.hu